Padoto novērtēšanas veidlapa

Padoto novērtēšanas veidlapa tiek aktivizēta no saraksta Padoto vērtējums.

 

padoto_vertejuma_veidlap

Veidlapas galvenē pieejama informācija:

Iestāde

iestāde, kurā strādā nodarbinātais

Nodarbinātais

nodarbinātā vārds uzvārds.

Novērtēšanas periods

veidlapas izveides brīdī definētais novērtēšanas periods.

Vadītājs/komisijas vadītājs

nodarbinātā tiešais vadītājs struktūrvienībā vai atbildīgā persona par komisijas vērtējumu, ja nodarbināto vērtē komisija.

Struktūrvienība

Struktūrvienība, kurā strādā nodarbinātais

Amats

Nodarbinātā ieņemamais amats.

Amata saime un līmenis

nodarbinātā amata saimu un amata līmenis.

Padoto skaits

nodarbināto skaits, kam nodarbinātais norādīts kā tiešais vadītājs.

Amata grupas nosaukums

nodarbinātā amata grupas nosaukums.

Amatā nostrādātais laiks

nodarbinātā struktūrvienības pamata amatā nostrādātais laiks.

Novērtēšanas veids

novērtēšanas veids.

Komisija

komisijas locekļi, brīvā tekstā ievadāms lauks.

 

Ja nepieciešams, tad vadītājs var neveikt novērtēšanu un atgriezt veidlapu atpakaļ nodarbinātājam vēlreiz veikt pašnovērtēšanu, nospiežot pogu poga_atcelt_nodarbin_izpildi. Nodarbinātais saņem e-pastu ar paziņojumu par statusa maiņu.

 

Lai veiktu novērtēšanu, jāaizpilda nepieciešamā informācija ievadformas lappusēs:

Mērķi un uzdevumi

iespējams nomainīt mērķa vai uzdevuma Izpildes statusu, ieraksta Vadītāja komentārus, ievada Vērtējumu, noklikšķinot uz dropdown_bultina_uz_leju un  izvēloties: Nepieņemami, Jāpilnveido, Labi, Teicami vai Izcili.

Ja nepieciešams, atzīmē izvēles rūtiņu - Pārcelt uz nākamo periodu.

Noklikšķinot uz mērķa nosaukuma, tiek atvērta Mērķu un uzdevumu kartiņa apskates režīmā.

Amata pienākumu izpilde

ieraksta Vadītāja komentārus, ievada Vērtējumu, noklikšķinot uz dropdown_bultina_uz_leju un  izvēloties: Nepieņemami, Jāpilnveido, Labi, Teicami vai Izcili.

Kompetences

ieraksta Vadītāja komentārus, ievada Vērtējumu, noklikšķinot uz dropdown_bultina_uz_leju un  izvēloties: Nepieņemami, Jāpilnveido, Labi, Teicami vai Izcili.

Noklikšķinot uz poga_vertejuma_skaidrojumsvar izlasīt rīcības skaidrojumu, atbilstoši nodefinētajai vērtējumu  skalai:

vertejuma_skaidrojums

 

Profesionālā kvalifikācija

ieraksta Vadītāja komentārus, ievada Vērtējumu, noklikšķinot uz dropdown_bultina_uz_leju un  izvēloties: Nepieņemami, Jāpilnveido, Labi, Teicami vai Izcili.

Poga poga_ielas_no_iepr paredzēta, lai ielasītu iepriekšējās veidlapas komentārus un vērtējumu.

Mācību un attīstības vajadzības

Iepriekšējais periods:

Šajā sadaļa ir redzami dati no iepriekšējās novērtēšanas veidlapas, kurā aizpildītas mācību un attīstības vajadzības. Nodarbinātais var pievienot jaunu ierakstu, ja nepieciešams.

 

Nākamais periods:

Norāda mācību un attīstības vajadzības, ieraksta Vadītāja komentārus.

Profesionālās izaugsmes plāns

ieraksta Vadītāja viedokli par nodarbinātā karjeras izaugsmes potenciālu

Izmaiņas amata aprakstā

ieraksta Nepieciešamās izmaiņas amata aprakstā

Kopsavilkums

Kopvērtējums no novērtēšanas informācijas, redzams tad, kad vadītājs saglabā novērtēšanas veidlapu. Nodarbinātais un Vadītājs gala komentāru var ievadīt arī vadītāja Apstiprinātā veidlapā.

Noklikšķinot uz pogas poga_drukat_protokolu, tiek izveidots Protokols.

Kompetenču gala vērtējums tiek attēlots tikai tad, ja nodarbinātajam ir aktivizēta 360 grādu vērtēšana. Vērtējumu vadītājs var mainīt.

Komisija

Paredzēta, lai ievadītu/apskatītu komisijas vērtējuma datus

360 grādu aktivizēšana

paredzēta, lai norādītu papildus vērtētājus un nodarbinātajam aktivizētu 360 grādu novērtēšanu. Jānorāda vērtētāja Veids (Nodarbinātais, Tiešais vadītājs, Kolēģis vai Padotais) un Darbinieka Vārds Uzvārds..

 

Ja tiek aktivizēta 360 grādu novērtēšana, veidlapai parādās papildus lappuses 360 grādu kopsavilkums un 360 grādu komentāri, kas ir redzamas tikai vadītājam.

 

Nospiežot pogu poga_saglabat_veidlapu, tiks palaista 360 grādu novērtēšana un norādītie papildus vērtētāji saņems e-pastu par nepieciešamību veikt novērtēšanu.

360 grādi

lappuse pieejama tikai tad, ja tiešais vadītājs ir norādījis sevi aizpildīt paplašināto vērtējumu par nodarbināto, sk 360 grādu vērtējuma veidlapa

360 grādu kopsavilkums

lappuse redzama, ja ir bijusi aktivizēta 360 grādu novērtēšana, tad šeit vadītājs var redzēt 360 grādu novērtēšanas rezultātus.

360_kopsavilkums

Datus var atlasīt un apskatīt pēc:

- Vērtētāja (konkrēts vērtētājs);

- Vērtētāju grupas (nodarbinātais, tiešais vadītājs, kolēģi, padotie) – tiek aprēķināts vidējais vērtējums, noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata.

- Kopvērtējumu – visu vērtējumu vidējais aprēķinātais vērtējums, noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata.

360 grādu komentāri

lappuse redzama, ja ir bijusi aktivizēta 360 grādu novērtēšana, tad šeit vadītājs var redzēt visu papildus vērtētāju sniegto komentārus saraksta veidā bez autoriem.

 

Veidlapas aizpildīšanas procesā, lai saglabātu ievadīto informāciju jānoklikšķina uz pogas poga_saglabat_veidlapu.

Kas pilnīgi visa veidlapa ir aizpildīta, ievadītie dati ir saglabāti un vērtēšana ir pabeigta, tad jānoklikšķina uz pogas poga_apstiprin_veidlapu - ievadītā informācija tiks apstiprināta un nodarbinātajam tiem nosūtīts e-pasts par vadītāja veiktu un apstiprinātu novērtējumu.

Veidlapa nonāk statusā Vadītāja apstiprināta un ir pieejamas pogas:

- poga_atcelt_veidlapas_apstiprinasanu - ja nepieciešams vadītājs vēl var atcelt savu apstiprināšanu, lai varētu veikt korekcijas savā vērtējumā vai komentāros;

- poga_noslegt_veidlapu - kad veidlapa ir aizpildīta no visu nodarbinātā vērtēšanā iesaistītajām pusēm, tad veidlapa tiek slēgta un  nekādas darbības ar veidlapu vairs nav iespējamas.

 

Vadītāja apstiprināta statusā veidlapu iespējams skatīt un tikai pievienot vai veikt korekcijas Nodarbinātā un Vadītāja gala komentāros.