Ievads

Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmas (NEVIS) mērķis ir nodrošināt elektronisku atbalstu darba izpildes plānošanas un novērtēšanas procesam, tai skaitā paredzot salāgot iestādes un indivīda mērķus, veikt vispusīgu darba izpildes novērtēšanu, kā arī izmantot vērtēšanas rezultātus efektīvākai attīstības darbību un profesionālās izaugsmes pasākumu plānošanai.

 

Sistēmā tiek uzturētas četras lietotāju lomas:

-Nodarbinātais

-Vadītājs

-Iestāžu administrators

-Centrālais administrators

 

Lietotāja tiesību piešķiršana un anulēšana

Lietotāja tiesību piešķiršana

Lietotāja tiesību anulēšana

- Lomu “Nodarbinātais” izveido iestāžu administrators (sistēmā šādas tiesības ir arī centrālajam administratoram). Nodarbinātajam uz e-pastu tiek nosūtīts paziņojums par reģistrēšanu sistēmā, norādot autorizācijas datus (e-pastu un paroli).

-Lomu “Vadītājs” sistēma piešķir automātiski, ja nodarbinātais tiek norādīts kā tiešais vadītājs citam nodarbinātajam.

-Lomu “Iestāžu administrators” sistēmā piešķir par novērtēšanas procesa administrēšanu iestādē atbildīgajai personai. Iestādē var būt vairāki administratori. Ja iestādes padotībā atrodas citas iestādes, tad augstākas iestādes administrators var reģistrēt un rediģēt padotības iestāžu līmeņa iestāžu administratora datus. Iestāžu administratori var izveidot un rediģēt nodarbināto sarakstu un piešķirt lomas (Nodarbinātais, Vadītājs), ir pieejami pārskati par pakļautības iestādēm.

Pirmreizēja lomas “Iestāžu administrators” piešķiršana notiek pamatojoties uz iestādes atsūtīto pieprasījumu e-pastā: vk@mk.gov.lv

 

Ja ar nodarbināto tiek izbeigtas dienesta vai darba tiesiskās attiecības, iestādes administrators ir atbildīgs par lietotāja tiesību anulēšanu piecu dienu laikā, ja iestādes iekšējā kārtībā nav noteikts savādāk.

Ja tiesības tiek plānots anulēt iestādes administratoram, tiešais vadītājs vai iestādes administrators ir atbildīgs par savlaicīgu cita iestādes administratora nozīmēšanu un lomas piešķiršanu.

- Centrālais administrators (Valsts kanceleja) var izveidot visa līmeņa lietotāju lomas.

Centrālais administrators piešķir pirmreizējo lomu “Iestāžu administrators” sistēmā tiesībām trīs dienu laikā pēc iestādes pieprasījuma saņemšanas.

Ir iespēja reģistrēt un rediģēt centrālā līmeņa pamatdatus, kā arī pārraudzīt un rediģēt pārējos sistēmas datus. Ir pieejami pārskati par visu valsts pārvaldi.

Ja tiesības tiek plānots anulēt centrālajam administratoram, tiešais vadītājs vai centrālais administrators ir atbildīgs par savlaicīgu cita centrālā administratora nozīmēšanu un lomas piešķiršanu.

 

NEVIS sastāv no četriem pamata moduļiem:

-Pamatdati:

oCentrālais līmenis (pieejami tikai centrālajam administratoram)

oIestādes līmenis (pieejami tikai iestādes administratoram)

-Plānošana un pārvaldība (mērķu un uzdevumu plānošana un pārvaldība pieejama visiem atbilstoši lietotāja lomai)

-Novērtēšana (pieejama visiem ar ierobežotu datu apjomu atbilstoši lietotāja lomai)

-Pārskati (pieejama visiem ar ierobežotu datu apjomu atbilstoši lietotāja lomai)

 

 

Lai atvieglotu NEVIS lietošanas procesu, sistēma nodrošina automātisku paziņojumu nosūtīšanu uz lietotāja e-pastu par:

Novērtēšanas veidlapas izveidošanu. Vienlaicīgi tiek nosūtīta informācija par dokumentu, kas saistoši novērtēšanas procesam, vietnēm;

Novērtēšanas veidlapas apstiprināšanu. Paziņojums e-pastā tiek nosūtīts vadītājam, kad nodarbinātais ir apstiprinājis savu veidlapu, kā arī – nodarbinātajam, kad vadītājs ir veicis novērtēšanu un apstiprinājis veidlapu;

Nodarbinātā veidlapas atcelšanu. Ja vadītājs atceļ nodarbinātā apstiprināto veidlapu, lai tiktu veikti papildinājumi vai precizējumi, nodarbinātais saņem e-pastā paziņojumu;

Papildus vērtētāja piesaistīšanu. Ja nodarbinātais tiek pievienots kā papildus vērtētājs kādai personai, tad papildus vērtētājs saņems e-pastā lūgumu aizpildīt vērtējumu.